Γιατί CO2

Γιατί μας ενδιαφέρουν οι εκπομπές CO2e;

 • Οι αυξημένες συγκεντρώσεις ρύπων στην ατμόσφαιρα δημιουργούν το φαινόμενο της παγκόσμιας υπερθέρμανσης το οποίο προκαλεί την κλιματική αλλαγή
 • Έντεκα από τα δώδεκα χρόνια στην περίοδο 1995 - 2006 κατατάσσονται σαν τα πιο θερμά που έχουν καταγραφεί για την παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας της γης, από το 1850
 • Οι ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ευθύνονται κατά 90% για την κλιματική αλλαγή
 • Η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα CO2e (379 ppm) έχει αυξηθεί κατά 30% από το 1750.
 • Η σημερινή συγκέντρωση CO2e δεν έχει παρουσιαστεί ξανά τα τελευταία 650.000 χρόνια.
 • Οι ετήσιες εκπομπές αυξήθηκαν κατά 80% μεταξύ 1970 και 2004.
 • Περίπου τα τρία τέταρτα (3/4) των ανθρωπογενών εκπομπών των τελευταίων 20 ετών αποδίδονται στην καύση ορυκτών καυσίμων
 • Η παροχή και χρήση ενέργειας – συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μεταφορών – είναι με μεγάλη διαφορά η σημαντικότερη πηγή εκπομπών σε όλη την Ευρώπη, φτάνοντας το 80% των εκπομπών στην ΕΕ-25
 • Το 2006, οι εκπομπές των ΑΤΘ ήταν 133.11 Mt CO2e, δηλαδή έχουν αυξηθεί κατά 24,6% συγκρινόμενες με τις εκπομπές του έτους 1990

 

Υπολογίζοντας το αντίκτυπο των εκπομπών αερίων στο περιβάλλον

 • Η μονάδα μέτρησης για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου είναι ο ένας τόνος CO2.
 • Τα υπόλοιπα αέρια του θερμοκηπίου μετατρέπονται σε CO2e (CO2 equivalent) ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 • Η μετατροπή γίνεται βάσει δύο χαρακτηριστικών των αερίων που συγκρίνονται με τα αντίστοιχα του CO2: Το χρόνο ζωής του αερίου στην ατμόσφαιρα και το ποσοστό της συνεισφοράς του στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου
 • Για κάθε σύστημα ανταλλαγής ρύπων, είτε είναι υποχρεωτικό είτε εθελοντικό, κάθε πιστοποιητικό ισοδυναμεί με 1 τόνο CO2e

 

Τι είναι το Ενεργειακό Αποτύπωμα;

Ενεργειακό αποτύπωμα είναι το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από κάποιο γεγονός ή ανθρώπινη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, ακόμα και η καθημερινή λειτουργία μιας εταιρίας παροχής υπηρεσιών παράγει αέρια θερμοκηπίου μόνο και μόνο με το να καταναλώνει ενέργεια.

 

Το Πρωτόκολλο του Κυότο

 • Το πρωτόκολλο ορίζει στόχους μείωσης ρύπων ώστε η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας να μην υπερβεί τους 2°C μέχρι το 2020. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμευόμενη να επιτύχει αυτό τον στόχο, έχει καθορίσει ανώτατα όρια εκπομπών και εθνικούς στόχους για κάθε χώρα μέλος αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής της στη συνολική εκπομπή ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Υπάρχουν 2 μηχανισμοί που προάγουν τις επενδύσεις σε emissions reduction projects:
 • CDM-CERs (Clean Development Mechanism-Certified Emission Reductions) Ο μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης (CDM), ο οποίος παράγει τις μονάδες Πιστοποιημένων Μειώσεων Εκπομπών (CERs)
 • JI-ERUs (Emission Reduction Units) Ο μηχανισμός της από κοινού εφαρμογής προγραμμάτων (Joint Implementation projects - JI), παράγει Μονάδες Μείωσης Εκπομπών  (Emission Reduction Units - ERUs)

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (EU-ETS)

Το EU-ETS αποτελεί το μεγαλύτερο πολυεθνικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως,

 • Καλύπτει περισσότερες από 10.500 εγκαταστάσεις οι οποίες  ευθύνονται συνολικά για το σχεδόν 50% των εκπομπών CO2 και για το 40% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ.

Για κάθε Κράτος Μέλος έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια εκπομπών, σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνεται και είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στην ΕΕ.

 • Κάθε Κράτος Μέλος κατανέμει δικαιώματα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε κάθε υπόχρεη εγκατάσταση για την τρέχουσα περίοδο εμπορίας.
 • Σκοπός είναι να δοθούν κίνητρα στις υπόχρεες βιομηχανίες να μειώσουν τις εκπομπές τους