Κατάρτιση

Η πρωτοβουλία παρέχει στα στελέχη επιχειρήσεων τις απαραίτητες βάσεις για την κατανόηση όλων των πτυχών της περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω προγραμμάτων κατάρτισης τους βοηθά να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της εταιρίας και του άμεσου περιβάλλοντός τους.

Κατάλογος σεμιναρίων:

«Εκπομπές άνθρακα και συνέπειες για την επιχείρηση»

Στα θέματα περιλαμβάνονται:

 • Ο ρόλος των επιχειρήσεων στη μείωση των εκπομπών άνθρακα
 • Μέτρηση των εκπομπών άνθρακα
 • Διαχείριση του αποτυπώματος άνθρακα
 • Δημιουργία περιβάλλοντος με μηδενικές εκπομπές άνθρακα

«Εμπορία ρύπων άνθρακα και ευκαιρίες για την επιχείρηση»

Στα θέματα περιλαμβάνονται:

 • Εμπορία ρύπων άνθρακα βάσει ρυθμιστικών πλαισίων (Πρωτόκολλο του Κιότο, EU-ETS κτλ.)
 • Χρήση της εμπορίας ρύπων άνθρακα ως οικονομικό εργαλείο της αγοράς
 • Τιμολόγηση ρύπων άνθρακα
 • Πρακτικά ζητήματα και εργαλεία εμπορίας ρύπων

«Πράσινα κτίρια: Ενεργειακή αποδοτικότητα μέσω ενεργειακών αναβαθμίσεων»

Στα θέματα περιλαμβάνονται:

 • Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για κτίρια, ο σχετικός νόμος και οι συνέπειές του
 • Η συμβολή της ενεργειακής αναβάθμισης στην εξοικονόμηση ενέργειας
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων διατήρησης ενεργειακών πόρων
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων διατήρησης υδάτινων πόρων
 • Τεχνολογία και νέα υλικά
 • Εμπόδια και λύσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις

«Όταν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη γίνεται Εταιρική Κοινωνική Δέσμευση»

Στα θέματα περιλαμβάνονται:

 • Βιώσιμη ανάπτυξη και εταιρική κοινωνική ευθύνη
 •  Ενσωμάτωση στην εταιρική στρατηγική, τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση κινδύνων
 • Ικανοποίηση προσδοκιών των ενδιαφερόμενων παραγόντων και αύξηση της δέσμευσής τους
 • Ανταπόκριση στις αντιλήψεις των υπαλλήλων: Δημιουργία αξίας για τους υπαλλήλους
 • Πλεονεκτήματα από εταιρικές επενδύσεις σε ανάπτυξη που προωθείται από την κοινότητα

«Φαρμακευτικός κλάδος: προάσπιση της υγείας και περιβαλλοντική προστασία»

Στα θέματα περιλαμβάνονται:

 • Εφαρμογή πρακτικών περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ΕΚΕ
 • Επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω διαχείρισης και διανομής πράσινων προμηθειών και αλυσίδας εφοδιασμού
 • Πράσινα φαρμακεία: διαχείριση των φαρμακευτικών αποβλήτων

«Πράσινες επενδύσεις»

Στα θέματα περιλαμβάνονται:

 • Προϊόντα πράσινων επενδύσεων
 • Πλεονεκτήματα από κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Δέσμευση ενδιαφερόμενων παραγόντων